ยุติความรุนแรงกับครอบครัวให้เร็วที่สุด

ประท้วง

เนื่องจากในเดือนรนณรงค์หยุดสร้างความรุนแรงแก่เด็ก และสตรี กระตุ้นสังคม ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่ทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิดของ “He For She ปลับเปลี่ยนพฤติกรรม ยุติความรุนแรง” ได้มอบชุดความรู้ทางด้านครอบครัว และเข็มกลัดริบบิ้น สีขาว เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของสากลที่หมายถึงการไม่ยอมรับ และไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งร่วมกลับสำนักงานกองทุนได้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รนณรงค์แคมเปญ #เจ็บแต่ไม่ยอม

พฤศจิกายนเดือนแห่งความยุติความรุนแรง

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาการของสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กล่าวในคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งถูกตั้งให้เป็นเดือนของยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี โดยเน้นไปทางเรื่องการปรับเจตคติของในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นประเด็นในการแก้ไขความรุนแรง

ซึ่งเป็นแนวคิดของ “He For She ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” ซึ่งอยากให้สังคมนั้นได้เห็นว่ากลุ่มของผู้ชายก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมได้ และไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี โดยปีนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก และสตรี บุคคลในครอบครัว และขยายถึงความรุนแรงในแบบอื่นๆ ในสังคม เช่น ความรุนแรงผ่านทาง social ความรุนแรงใรหน้าที่การงาน หรือความรุนแรงทางเพศ รุนแรงทางวาจา